مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

افغان هستم.

اگه ناگهانی غیبم زد، احتمالا دیگه تو این دنیا نیستم.