مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

یک نفس عمیق می‌کشد و لبخند می‌زند، به همین ملاحت😌🙂

اسمش شده "سیدمحمدمهدی"! هووووف! یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک!

معلوم نیست تا من بخوام صاحب "محمدحسین" بشم، چند دفعه دیگه نفسم حبس میشه!

۹۶/۱۱/۰۸
تسنیم