مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

مونولوگ

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

- سلام (عزیزم، ... جان، فلانی و...)
   چطوری؟ حالت خوبه؟

= سلام (عشقم، گلم، عزیزم و...)
   مرسی! تو خوبی؟

- o_O یعنی چی مرسی؟ چرا جواب سؤالمو نمیدی؟


= 😂 از دست تو تسنیم!


۹۶/۱۰/۱۸
تسنیم